Thursday, 19 September , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
«دوباره زندگی» واجد يك انرژی درونی از دميدن پويايی در حيات سالمندان است

در ستايش سالمندی

سینما جریان | «دوباره زندگی» به زندگی روزمره يك زوج سالمند می پردازد كه در آستانه دست شستن از زندگی و پناه بردن به خانه سالمندان، با يك اتفاق ناخواسته دوباره پويايی به زندگی آنها باز می گردد.

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

«حواس پرتی مرگ بار»
مروارید یکم | کتاب